กท.วิทย์ดันเทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0

กระทรวงวิทย์จัดสัมมนากระตุ้นทุกภาคส่วนบูรณาการวิจัยสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ วันนี้ (8 ธันวาคม 2560)ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนา “เทคโนโลยีอวกาศสู่งานวิจัยไทย 4.0”  พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกิจการด้านอวกาศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(จิสด้า) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงทั้งสิ้น  ทั้งนี้ตามแผนยุทธศาสตร์อวกาศแห่งชาติ ปี 2560 – 2579  ทำให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กำกับฯ เริ่มหารือเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง  โดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ ภายใต้ชื่อกลุ่ม Thailand Space Technology Consortium ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่องานวิจัย  โดยเน้นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ  เพื่อพัฒนาบุคลากร  สร้างความชำนาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ การสร้างดาวเทียม ตลอดจนสนับสนุนการผลิตให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเทศ

พลอากาศเอกประจิน    กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การพัฒนาด้วยการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัย  ที่ทำให้สามารถเก็บข้อมูลในเชิงพื้นที่ และข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น  ทำการวิเคราะห์ทดลองต่างๆ ที่ครอบคลุมอาณาบริเวณที่ใหญ่มากขึ้น อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศโลก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาวัตถุอวกาศที่ไม่สามารถทำได้ด้วยการตรวจวัดการพื้นโลก    

“การนำเอาเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศที่ในปัจจุบันมีราคาถูกลงกว่าในอดีตมาก อีกทั้งประเทศไทยก็เริ่มมีความพร้อมที่จะพัฒนาและสร้างดาวเทียมได้เอง มาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้ตอบโจทย์งานวิจัยนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ กับวิศวกรและนักเทคโนโลยีด้านดาวเทียม ซึ่งจะทำให้เกิดมุมมอง ความคิด แนวทาง และการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของประเทศให้ก้าวไกล ตามวิสัยทัศน์ของ Thailand 4.0 “ รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews